รายงานการประชุมเพื่อรับฟังประเด็นปัญหาจากพื้นที่ในการพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

20 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) รายงานการประชุม