มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้รับการชื่นชม จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการใช้สีธรรมชาติจากพืชท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผ้าบาติก Raniya YRU Textiles

24 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) มีส่วนร่วมกับหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้รับการชื่นชม จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการใช้สีธรรมชาติจากพืชท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผ้าบาติก Raniya YRU Textiles

 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 อาจารย์ธนวัฒน์ พรหมสุข รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่หลักสูตรทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา “RANIYA” และสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกาหลง จังหวัดนราธิวาส ศูนย์ศิลปาชีพบ้านสายบน จังหวัดนราธิวาส กลุ่มทอผ้าบ้านไม้แก่น จังหวัดปัตตานี กลุ่มบือแนบาติก จังหวัดยะลา เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตร "ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ 14 จังหวัดภาคใต้ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
#ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 
#RANIYA #สีธรรมชาติรานียา