โกปี๊ เบตง กลุ่มกาแฟฮางุส เป็นกลุ่มที่เกิดมาจากความร่มมือร่วมใจของคนในชุมชน สืบทอดรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ และได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สืบทอดรสชาติจากอดีตจนถึงรุ่นปัจจุบันจนเป็นที่ยอมรับของคนในพื้นที่ อำเภอเบตงและจังหวัดไกล้เคียง

22 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) วิดีทัศน์ ผลิตภัณฑ์ OTOP

         กลุ่มกาแฟฮางุส เป็นกลุ่มที่เกิดมาจากความร่มมือร่วมใจของคนในชุมชน สืบทอดรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ และได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สืบทอดรสชาติจากอดีตจนถึงรุ่นปัจจุบันจนเป็นที่ยอมรับของคนในพื้นที่ อำเภอเบตงและจังหวัดไกล้เคียง