เป้าหมายที่ 1 : ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่

1 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) SDG DATA

SDG 1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่

1.1 งานวิจัยด้านขจัดความยากจน
 

1.2 สัดส่วนของทุนสำหรับนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์

 

1.3 มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์

 

1.4 โครงการขจัดความยากจนของชุมชน

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกลุ่ม เป้าหมาย คือ 1) ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ในพื้นที่เป้าหมายสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  2) ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ ตาม TPMAP ระบบบริหารจัดการข้อมูลคนจนแบบชี้เป้า (Thai Poverty Map and Analytics Platform) ร่วมทั้ง การขยายผลได้รับการสนับสนุนโครงการวิจัย และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอก ในภารกิจของการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และการแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่ให้บริการ ให้ครัวเรือนยากจนพ้นเกณฑ์ความยากจน และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

   ผลจากการดำเนินงาน

1.ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.ต้องพ้นเกณฑ์ความยากจนในปีถัดไป(มีรายได้มากกว่า38,000บาท/คน/ปี)

- ปี 2562 จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมอบรม จำนวน 316 ครัวเรือน พ้นเกณณ์ จปฐ. จำนวน 305 ครัวเรือน และมีครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. (ตกเกณฑ์ซ้ำ)  จำนวน 11 ครัวเรือน

*** ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านเกณฑ์ จปฐ. คิดเป็น ร้อยละ 97%

2. ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน จำนวน 378 ครัวเรือน

3. ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะอาชีพ สร้างรายได้ และลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ คิดเป็นร้อยละ 65.3

4. ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4,105 บาท ต่อครัวเรือน/ต่อปี

5. ครัวเรือนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุล สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การพึ่งพาตนเอง

ลิงค์เอกสารรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต