ป้าหมายที่ 6 : สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนคน

1 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) SDG DATA