ป้าหมายที่ 12 : สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

1 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) SDG DATA