ประชุมหารือเรื่องการพัฒนาคุณภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่าของทุเรียนยะลา ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

19 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566  อาจารย์ ดร.ภัทรวดี เอียดเต็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซัลวานี จิใจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลทิพย์ กรรไพเราะ, อาจารย์ สุวรรณา ทองดอนคำ และนักวิทยาศาสตร์ฯ นางสาวมัสนา 
มะแซ และนายอิกรีมะห์ ยูโซะ เดินทางไปราชการเข้าพบเกษตรจังหวัดยะลา เพื่อประชุมหารือเรื่องการพัฒนาคุณภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่าของทุเรียนยะลา ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา