งานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา

6 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณหน้าศาลงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาและเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต เยี่ยมชมบูธจัดแสดงผลผลิตในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภารกิจบริการวิชาการภายใต้การดำเนินงานของ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ อาทีเช่น ผ้าปาแต๊ะลายขอ กระเป๋าผ้า กล้วยฉาบ กล้วยกวน ลูกหยีส้มแขกแช่อิ่ม ส้มแขกกวน น้ำตาลโตนด น้ำมะนาว เป็นต้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชน ในพื้นที่ให้บริการสามจังหวัดใช้แดนภาคใต้