มรย. ประชุมรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และหารือแนวทางการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นเชิงรุกเพื่อตอบโจทย์แผนพลิกโฉมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น กลุ่มที่ 3 พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น

7 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

(วันนี้) วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและกิจการพิเศษ เป็นผู้ดำเนินการกล่าวรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวคิน วุฒิวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาชุมชนท้องถิ่น คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
โดยภารกิจในการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุกมิติทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสนองตอบพระบรมราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรง มีปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด” และมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 20 ปี ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น จึงได้ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมชุมชนเพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ (1.) โครงการพัฒนาแผนบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนด้วยภาพอนาคตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (2.) โครงการวิศวกรสังคมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ (3.) โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก (4.) โครงการพัฒนา สมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา (5.) โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผนวก University as a Marketplace (6.) โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ (7.) โครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนและสมรรถนะภาคีเครือข่าย (8.) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (9.) โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานในการเตรียม ความพร้อมเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก (10.) โครงการพัฒนาแนวทางการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและผู้ประกอบการโรงโม่หิน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน-ตำบลลิดล-อำเภอเมืองยะลา-จังหวัดยะลา (11.) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ ดำเนินงานของการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง “จันทน์กะพ้อ” มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (12.) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับพืชท้องถิ่น (ดาหลา) สู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ซึ่งโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยนำศาสตร์/องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่การลงพื้นที่ดำเนินงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นอันเป็นโครงการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงการขับเคลื่อนงานพัฒนาท้องถิ่น