ลงพื้นที่จัดอบรมความให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่เบตง พร้อมมอบผลิตภัณฑ์ส่งเสริมอาชีพ

5 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
 
ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 นำทีมโดย อาจารย์เกตวรรณ บุญเทพ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการการเลี้ยงไก่เบตงเพื่อสร้างอาชีพ พร้อมด้วยนายอัซรอน ดามะ  นายอับดุลฮาเล็ม สาเม๊าะ นายบูฆอรี แยนา และนางสาวซารีนา ปูมูลูกือจิ เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น  ลงพื้นที่จัดอบรมความให้ความรู้เกี่่ยวกับการเลี้ยงไก่เบตง พร้อมมอบผลิตภัณฑ์ส่งเสริมอาชีพ ลูกไก่เบตง 5 ตัวพร้อมอาหาร 1 กระสอบ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก งบประมาณปี พ.ศ 2566 โดยมีทีมงานพัฒนาการองค์การบริหารส่วนตำบลอาซ่องร่วมบูรณาการในการจัดอบรมในครั้งนี้  และมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 17 ครัวเรือน โดยในการจัดอบรมในครั้งนี้ การเลี้ยงไก่เบตงและการดูแลรักษาไก่เบตงในช่วงฤดูฝน