ลงพื้นที่ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการวิจัยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจร่วมของพื้นที่ชายแดน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

12 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 7  กันยายน 2566  ณ ห้องประชุมนายกเทศมนตรีเมืองเบตง   อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ  ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและกิจการพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย นักวิจัย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง  หัวหน้าโครงการวิจัย การยกระดับเศรษฐกิจร่วมของเมืองชายแดนจังหวัดยะลา และนราธิวาสเพื่อยกระดับรายได้ของพื้นที่ชายขอบ  นางสาวเซียนทิพย์ รัตนทอง นักวิจัย และผู้ช่วยนักวิจัย นางสาวอัลวาณี  กุเต๊ะ นางสาวกูไลลา  กุหนิ  ลงพื้นที่ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการวิจัยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจร่วมของพื้นที่ชายแดน  อำเภอเบตง จังหวัดยะลา บูรณาการขับเคลื่อนโครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย คือ เทศบาลเมืองเบตง โดยได้รับความร่วมมือกับ นายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง  ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เกษตรผู้เลี้ยงไก่เบตง เกษตรกรเลี้ยงผึ้งชันโรง เกษตรกรปลูกทุเรียน ร่วมทั้งประชาชนในพื้นที่  เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการวิจัยดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เป้าหมายสู่การยกระดับเศรษฐกิจร่วมของพื้นที่ชายแดน  และพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรเลี้ยงไก่เบตง ในพื้นที่จังหวัดยะลา  เพื่อสร้างชุมชน นวัตกรรมสู่ความยั่งยืน