ประชุมร่วมกับนายอำเภอเมืองยะลา วางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

13 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองยะลา ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร สมบัติ โยธาธิพย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อาจารย์ชินวัจน์ งามวรรณาการ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ประชุมร่วมกับนายอมร ชุมช่วย ตำแหน่งปลัดอาวุโสอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองยะลา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ปศุสัตว์อำเภอเมืองยะลา และพัฒนากรประจำตำบล เพื่อร่วมวางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 สนองพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งได้ขอความร่วมมือในการสำรวจครัวเรือนยากตกเกณฑ์ จปฐ.2562 ที่มีคุณสมบัติ และมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ เป็นการบูรณาการทำงานร่วม กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อให้ครัวเรือนยากจนมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามตัวชี้วัดเป้าหมายที่กำหนดไว้