Hot News

ข่าวกิจกรรม

วิดีโอ

พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 2 | มูลาบาฮาซา : แบบเริ่มเรียนภาษาไทยชายแดนใต้

วิดีทัศน์โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สรุปการดำเนินงาน

พื้นที่โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ปฏิทินศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น