เป้าหมายที่ 10 : ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ

1 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) SDG DATA