223
ครัวเรือนยากจนทั้งหมด ปี 2565 223 ครัวเรือน
33 ตำบล 10 อำเภอ 90 หมู่บ้าน
213
ครัวเรือนยากจนทั้งหมด ปี 2564 213 ครัวเรือน
28 ตำบล 7 อำเภอ 82 หมู่บ้าน
80
นราธิวาส ปี 2565 80 ครัวเรือน
17 ตำบล 5 อำเภอ 44 หมู่บ้าน
74
นราธิวาส ปี 2564 74 ครัวเรือน
14 ตำบล 4 อำเภอ 40 หมู่บ้าน
67
ยะลา ปี 2565 67 ครัวเรือน
6 ตำบล 3 อำเภอ 15 หมู่บ้าน
65
ยะลา ปี 2564 65 ครัวเรือน
5 ตำบล 2 อำเภอ 13 หมู่บ้าน
76
ปัตตานี ปี 2565 76 ครัวเรือน
10 ตำบล 2 อำเภอ 31 หมู่บ้าน
74
ปัตตานี ปี 2564 74 ครัวเรือน
9 ตำบล 1 อำเภอ 29 หมู่บ้าน

การเลี้ยงผึ้งชันโรง

ลำดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร นำทาง
1 นายสุริยา กริชคมวิเศษ บ้านเลขที่ 9999/163 ม.4 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
2 นายสุกรี อาแว บ้านเลขที่ 82/2 ม.4 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
3 นางสาวฮะปีซา มะดิง บ้านเลขที่ 120/1 ม.5 ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
4 นายดอเล๊าะ มะดีเยาะ บ้านเลขที่ 272/1 ม.13 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
5 นายมะลาเซ็ง ปูเต๊ะ บ้านเลขที่ 36/2 ม.9 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
6 นายมะสอเร มะลี บ้านเลขที่ 26/2 ม.9 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
7 นางสาวพาอีซะ หะยีมะลี บ้านเลขที่ 185 ม.5 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
8 นายอาหามะ สาเมาะ บ้านเลขที่ 6/1. ม.3 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
9 นางสาวเจะรอสน๊ะ ฮาแว บ้านเลขที่ 2/4 ม.9 ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
10 นายยีดีล ดือมะลี บ้านเลขที่ 9999/35 ม.1 ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี