280
ครัวเรือนยากจนทั้งหมด ปี 2566 280 ครัวเรือน
56 ตำบล 18 อำเภอ 123 หมู่บ้าน
223
ครัวเรือนยากจนทั้งหมด ปี 2565 223 ครัวเรือน
33 ตำบล 10 อำเภอ 90 หมู่บ้าน
80
นราธิวาส ปี 2566 80 ครัวเรือน
17 ตำบล 5 อำเภอ 44 หมู่บ้าน
80
นราธิวาส ปี 2565 80 ครัวเรือน
17 ตำบล 5 อำเภอ 44 หมู่บ้าน
97
ยะลา ปี 2566 97 ครัวเรือน
11 ตำบล 4 อำเภอ 28 หมู่บ้าน
67
ยะลา ปี 2565 67 ครัวเรือน
6 ตำบล 3 อำเภอ 15 หมู่บ้าน
103
ปัตตานี ปี 2566 103 ครัวเรือน
28 ตำบล 9 อำเภอ 51 หมู่บ้าน
76
ปัตตานี ปี 2565 76 ครัวเรือน
10 ตำบล 2 อำเภอ 31 หมู่บ้าน

การเลี้ยงผึ้งชันโรง

ลำดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร นำทาง
1 นายรอแม็ง กีติง บ้านเลขที่ ๑๐๐/๒ ม.1 ต.ท่าน้ำ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
2 นายมะเย๊ะ สาแล๊ะ บ้านเลขที่ ๗๓/๕ ม.4 ต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
3 นางสาวรอฮานี นิละเซ็ง บ้านเลขที่ 17/5 ม.4 ต.ตะโละดือรามัน อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
4 นางสาวนาอีมะห์ เจะและ บ้านเลขที่ 83 ม.6 ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
5 นางสาวซาปีเยาะ ตอกอ บ้านเลขที่ 43/2 ม.7 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
6 นายมูฮัมหมัดลุตฟี เจาะบองอ บ้านเลขที่ 35/1 ม.4 ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
7 นายอันนูวา สือแมง บ้านเลขที่ 72/1 ม.2 ต.สะกำ อ.มายอ จ.ปัตตานี
8 นางสาวตูแวซง กูมะ บ้านเลขที่ 28/2 ม.1 ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี
9 นางนูลมาร์ สีนา บ้านเลขที่ 9/3 ม.3 ต.สาคอบน อ.มายอ จ.ปัตตานี
10 นางสาวรอตีเยาะ เด็ง บ้านเลขที่ 28 ม.7 ต.ลางา อ.มายอ จ.ปัตตานี
11 นางสาวซีเย๊าะ วาแต บ้านเลขที่ 108/1 ม.3 ต.ถนน อ.มายอ จ.ปัตตานี
12 นายอัมราน หะแว บ้านเลขที่ 31 ม.- ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
13 นาย ขจรพงศ์ บ้านเลขที่ 11/20 ม.- ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
14 นาย มูหะมัดซารูดิน บ้านเลขที่ 191/3 ม.- ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
15 นาย คอเลบ บ้านเลขที่ 2 ม.- ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
16 นาย ยาการียา บ้านเลขที่ 36 ม.- ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
17 นายมะหลี สุหลง บ้านเลขที่ 18/2 ม.- ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
18 นาย รุสดี บ้านเลขที่ 9999/4 ม.6 ต.กะดุนุง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
19 นางสาว มีเนาะ บ้านเลขที่ 166/1 ม.3 ต.บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
20 นายอับดุลรอฮิง หามะ บ้านเลขที่ 71 ม.5 ต.ตันหยงดาลอ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
21 นายเจ๊ะอุเซ็ง กาโบ๊ะ บ้านเลขที่ 88/1 ม.3 ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
22 น.ส.???ลาะ นาคอ บ้านเลขที่ 70 ม.5 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
23 นายการียา สาแม บ้านเลขที่ 83/10 ม.5 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
24 นางแผ้ว เพ็งสม บ้านเลขที่ 52/1 ม.3 ต.ช้างให้ตก อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
25 นางสาวสไบดะห์ สาแม บ้านเลขที่ 192/2 ม.7 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
26 นายอนัส สะมะแอ บ้านเลขที่ 119/3 ม.4 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
27 นางอากาซ๊ะ เลาะแม บ้านเลขที่ 99/2 ม.4 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
28 นายสมชาย สะมันยี บ้านเลขที่ ม.3 ต.หน้าถ้ำ อ. จ.ยะลา
29 นายกุศล ทองเชื้อ บ้านเลขที่ ม.1 ต.หน้าถ้ำ อ. จ.ยะลา
30 นางอัมพา สุขาเขิน บ้านเลขที่ ม.4 ต.หน้าถ้ำ อ. จ.ยะลา
31 นางสีตีสาเราะ สาและ บ้านเลขที่ ม.1 ต.หน้าถ้ำ อ. จ.ยะลา
32 นางจำนัน แสงสุวรรณ บ้านเลขที่ ม.1 ต.หน้าถ้ำ อ. จ.ยะลา
33 นายอับดุลรอแม มะลี บ้านเลขที่ ม.4 ต.บันนังสาเรง อ. จ.ยะลา
34 นายหามุ แซะแง บ้านเลขที่ ม.3 ต.บันนังสาเรง อ. จ.ยะลา
35 นายสมัง สะเตง บ้านเลขที่ ม.5 ต.บันนังสาเรง อ. จ.ยะลา
36 นายรุสลี ปูเตะ บ้านเลขที่ ม.6 ต.บันนังสาเรง อ. จ.ยะลา
37 นายมาหามะ ยูโซะ บ้านเลขที่ ม.6 ต.บันนังสาเรง อ. จ.ยะลา
38 นายมามะ มะมิง บ้านเลขที่ ม.6 ต.บันนังสาเรง อ. จ.ยะลา
39 นายมะยานิง กอแลง บ้านเลขที่ ม.1 ต.บันนังสาเรง อ. จ.ยะลา
40 นายมะ ดือราแม บ้านเลขที่ ม.6 ต.บันนังสาเรง อ. จ.ยะลา
41 นายพารี มะเด็ง บ้านเลขที่ ม.1 ต.บันนังสาเรง อ. จ.ยะลา
42 นายดอเล๊าะ แวหะมะ บ้านเลขที่ ม.6 ต.บันนังสาเรง อ. จ.ยะลา
43 นายดอเลาะ ปาแน บ้านเลขที่ ม.4 ต.บันนังสาเรง อ. จ.ยะลา
44 นายดอรอแม สะแอ บ้านเลขที่ ม.4 ต.บันนังสาเรง อ. จ.ยะลา
45 นายดอรอนิง เปาะอีแต บ้านเลขที่ ม.1 ต.บันนังสาเรง อ. จ.ยะลา
46 นายกอเด สะแอ บ้านเลขที่ ม.4 ต.บันนังสาเรง อ. จ.ยะลา
47 นางเซาเดาะ กูทา บ้านเลขที่ ม.6 ต.บันนังสาเรง อ. จ.ยะลา
48 นางสีตีแอเสาะ มะเด็ง บ้านเลขที่ ม.1 ต.บันนังสาเรง อ. จ.ยะลา
49 นางสีตีตีเมาะ สามะ บ้านเลขที่ ม.1 ต.บันนังสาเรง อ. จ.ยะลา
50 นางสาวซารีปะ สะแอ บ้านเลขที่ ม.4 ต.บันนังสาเรง อ. จ.ยะลา
51 นางสาวซง วาลี บ้านเลขที่ ม.6 ต.บันนังสาเรง อ. จ.ยะลา
52 นางกลือซง ดอเลาะ บ้านเลขที่ ม.4 ต.บันนังสาเรง อ. จ.ยะลา
53 นายนิวัช มีวัน บ้านเลขที่ ม.6 ต.คิริเขต อ. จ.ยะลา
54 นางสาวทิพวรรณ์ ศิริ บ้านเลขที่ ม.4 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา
55 นายยศพง วิวัฒน์ บ้านเลขที่ ม.1 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา
56 นายสุรชาติ สุระสาน บ้านเลขที่ ม.7 ต.ธารโต อ. จ.ยะลา
57 นายหามะ หะยีบากา บ้านเลขที่ ม.2 ต.ห้วยกระทิง อ. จ.ยะลา