1099
ครัวเรือนยากจนทั้งหมด ปี 2565 1099 ครัวเรือน
144 ตำบล 24 อำเภอ 349 หมู่บ้าน
794
ครัวเรือนยากจนทั้งหมด ปี 2564 794 ครัวเรือน
51 ตำบล 11 อำเภอ 202 หมู่บ้าน
381
นราธิวาส ปี 2565 381 ครัวเรือน
31 ตำบล 7 อำเภอ 104 หมู่บ้าน
289
นราธิวาส ปี 2564 289 ครัวเรือน
16 ตำบล 4 อำเภอ 67 หมู่บ้าน
357
ยะลา ปี 2565 357 ครัวเรือน
30 ตำบล 6 อำเภอ 105 หมู่บ้าน
235
ยะลา ปี 2564 235 ครัวเรือน
17 ตำบล 4 อำเภอ 67 หมู่บ้าน
361
ปัตตานี ปี 2565 361 ครัวเรือน
83 ตำบล 11 อำเภอ 140 หมู่บ้าน
270
ปัตตานี ปี 2564 270 ครัวเรือน
18 ตำบล 3 อำเภอ 68 หมู่บ้าน

รายชื่อครัวเรือนยากจน

ลำดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ ความพร้อม เบอร์โทร รายได้ นำทาง
1 นายมามะ แซเปาะมะ บ้านเลขที่ 63 ม.3 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา สารชีวภัณฑ์ยางพารา 12000
2 นายซาการียา ปูมูลูกือจิ บ้านเลขที่ 54/2 ม.2 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา สารชีวภัณฑ์ยางพารา 72000
3 นายยูโซะ สาเลง บ้านเลขที่ 72 ม.1 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา สารชีวภัณฑ์ยางพารา 1200
4 นางนารีมะห์ จินารง บ้านเลขที่ 50/11 ม.1 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา สารชีวภัณฑ์ยางพารา 96000
5 นางสือนะ มาปะ บ้านเลขที่ 16/1 ม.1 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา สารชีวภัณฑ์ยางพารา 60000
6 นายมะยูโซะ สะแต บ้านเลขที่ 89/1 ม.1 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา สารชีวภัณฑ์ยางพารา 72000
7 นายซอและ ซาเลง บ้านเลขที่ 20/5 ม.1 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา สารชีวภัณฑ์ยางพารา 60000
8 นายมูดอ ดอเลาะ บ้านเลขที่ 111/2 ม.1 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา สารชีวภัณฑ์ยางพารา 48000
9 นายอับดุลเลาะ ยันยา บ้านเลขที่ 16/6 ม.1 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา สารชีวภัณฑ์ยางพารา 36000
10 นางสาวสามีเนาะ มะโระ บ้านเลขที่ 16/4 ม.1 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา สารชีวภัณฑ์ยางพารา 36000
11 นางรอกีเย๊าะ ดือราแม บ้านเลขที่ 116/3 ม.1 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา สารชีวภัณฑ์ยางพารา 72000
12 นางสาริปะ มะโระ บ้านเลขที่ 16/5 ม.1 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา สารชีวภัณฑ์ยางพารา 36000
13 นายมะสาและ มะโระ บ้านเลขที่ 6/3 ม.1 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา สารชีวภัณฑ์ยางพารา 36000
14 นายบาฮาเร็ง ปุโรง บ้านเลขที่ 33/4 ม.1 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา สารชีวภัณฑ์ยางพารา 36000
15 นางหะลีเม๊าะ เจ๊ะเล๊าะ บ้านเลขที่ 83 ม.1 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา สารชีวภัณฑ์ยางพารา 108000
16 นายอับดุลเลาะ บาลอ บ้านเลขที่ 98 ม.1 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา สารชีวภัณฑ์ยางพารา 36000
17 นายอุษมาน ปุโรง บ้านเลขที่ 10 ม.1 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา สารชีวภัณฑ์ยางพารา 84000
18 นายมุสลิม ปุโรง บ้านเลขที่ 10 ม.1 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา สารชีวภัณฑ์ยางพารา 108000
19 นางแมะ แวกือจิ บ้านเลขที่ 35 ม.1 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา สารชีวภัณฑ์ยางพารา 1200
20 นางรอกีเย๊าะ แนหะ บ้านเลขที่ 53 ม.1 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา สารชีวภัณฑ์ยางพารา 1200
21 นายสะมะแอ โต๊ะยามู บ้านเลขที่ 83/1 ม.1 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา สารชีวภัณฑ์ยางพารา 42000
22 นายอานันต์ ดือราแม บ้านเลขที่ 8/9 ม.1 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา สารชีวภัณฑ์ยางพารา 108000
23 นายภาคิน อาลีมิง บ้านเลขที่ 318/2 ม.1 ต.จ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 300000
24 นางตีเม๊าะ อาแว บ้านเลขที่ 327 ม.1 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 0
25 นายเปาซี เจ๊ะกา บ้านเลขที่ ม.6 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 0
26 นางสาวอาฟีฟา (มารียานา) อาลีมิง (บินดอแม) บ้านเลขที่ 6 (241) ม.6 (7) ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 216000
27 นางซูไฮลา (ยูฮัน) พรรณราย (บาราเต๊ะ) บ้านเลขที่ 86 (181) ม.6 (7) ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 36000
28 นายแวนาแว แวฮามะ บ้านเลขที่ 84/1 ม.5 ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 36000
29 นางตีเมาะ อีซอ บ้านเลขที่ 112 ม.5 ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 12000
30 นายสมพงค์ จันทร์สงฆ์ บ้านเลขที่ 87 ม.10 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 24000
31 นางนีซ๊ะ (รอสเป) กาเซ็ง (เจ๊ะมอง) บ้านเลขที่ 19 (28/1) ม.7 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 48000
32 นายอับดุลเลาะ (บือราเฮง) ยาแม (อีซอ) บ้านเลขที่ 59 (60) ม.7 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 72000
33 นางอัมพร ไซยวงค์ บ้านเลขที่ 30 ม.12 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 54000
34 นายสุริยา กริชคมวิเศษ บ้านเลขที่ 9999/163 ม.4 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส การเลี้ยงผึ้งชันโรง 18000
35 นายสุกรี อาแว บ้านเลขที่ 82/2 ม.4 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส การเลี้ยงผึ้งชันโรง 36000
36 นางแมะแย วานิ บ้านเลขที่ 85/7 ม.5 ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ผักท้องถิ่น 0
37 นายสะมะแอ เสะ บ้านเลขที่ 45/4 ม.4 ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 0
38 นายอาดือนันท์ สะแต บ้านเลขที่ 149 ม.4 ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 43200
39 นางแยนะ ลาเต๊ะ บ้านเลขที่ 76/1 ม.1 ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 36000
40 นายสุทัศน์ แก้วเลี่ยม บ้านเลขที่ 73/4 ม.4 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 36000
41 นางมีเนาะ หารง บ้านเลขที่ 36 ม.2 ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 48000
42 นางมือเซาะ ฮามิ บ้านเลขที่ 16 ม.1 ต.ร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 54000
43 นายแวสอเหาะ แวอับดุลเลาะ บ้านเลขที่ 208 ม.10 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 42000
44 นางทอง แก้วเอียด บ้านเลขที่ 260/6 ม.9 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 48000
45 นางสาวนูรียะ บินหะมะ บ้านเลขที่ 18/3 ม.7 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ผักท้องถิ่น 18000
46 นางเจ๊ะบูงอ กาเจ บ้านเลขที่ 9999/21 ม.6 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 36000
47 นางสาวมีเนาะ สาและ บ้านเลขที่ 9999/13 ม.6 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 24000
48 นายเจะซอ อามิง บ้านเลขที่ 9999/101 ม.5 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 24000
49 นางมีดะ สามะ บ้านเลขที่ 132/1 ม.3 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 18000
50 นายอับดุลเลาะ บินสือตอปา บ้านเลขที่ 128 ม.2 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 0
51 นางคอลีเปาะ อายุบ บ้านเลขที่ 99/6 ม.1 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 12000
52 นายมามุ ยูโซ๊ะ บ้านเลขที่ 89/2 ม.1 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 18000
53 นางสาวคณิดา กล้าหาญ บ้านเลขที่ 11/3 ม.5 ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 48000
54 นางหัด มีศิลป์ บ้านเลขที่ 19 ม.6 ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 24000
55 นางสาวย๊ะ นิมะ บ้านเลขที่ 24/2 ม.3 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 36000
56 นางสาวซารีฮะ อีซอ บ้านเลขที่ 50 ม. ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 72000
57 นางสาวสุรียานี มะแซ บ้านเลขที่ 169 ม.1 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 180000
58 นางสาวเจ๊ะไมมุง เจ๊ะอีซอ บ้านเลขที่ 32/3 ม.1 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 18000
59 นางสาวแมะนะ มะเย็ง บ้านเลขที่ 9999/7 ม.1 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 36000
60 นางย๊ะ รอเส๊ะ บ้านเลขที่ 85 ม.1 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 60000
61 นางกีเยาะ เจ๊ะมามะ บ้านเลขที่ 44/1 ม.1 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 3600
62 นางแมะยะ มะดีเยาะ บ้านเลขที่ 87 ม.1 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 48000
63 นายสะมะแอ เจ๊ะเลาะ บ้านเลขที่ 98 ม.1 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 60000
64 นายอามี อาลี บ้านเลขที่ 10/2 ม.1 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 72000
65 นายอาซือมี เจ๊ะโก๊ะ บ้านเลขที่ 112/3 ม.6 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 36000
66 นางนีสะห์ มะรีเป็น บ้านเลขที่ 101 ม.5 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 36000
67 นายมาหามะ เลาะ บ้านเลขที่ 119 ม.5 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 36000
68 นางสาวสีตีมารีแย อาแว บ้านเลขที่ 50 ม.4 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 0
69 นางสาวนาตือเราะ อาแว บ้านเลขที่ 9999/105 ม.4 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 0
70 นายอนุวา ยะปา บ้านเลขที่ 9999/94 ม.4 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 36000
71 นางสาวซีตีรอฮายา ยูโซะ บ้านเลขที่ 9999/107 ม.4 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 0
72 นายสะอารอนี มีนา บ้านเลขที่ 11/1 ม.4 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 108000
73 นายบือราเฮ็ม มีเต๊ะ บ้านเลขที่ 9999/106 ม.4 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 108000
74 นางสาวมีล๊ะ อาแว บ้านเลขที่ 16/8 ม.4 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 0
75 นายอุสมาน สือแม บ้านเลขที่ 66 ม.2 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 54000
76 นายรอเสะ อาแว บ้านเลขที่ 82 ม.2 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 24000
77 นางสาวอาซีซะห์ เปาะอาเดะ บ้านเลขที่ 85 ม.2 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 96000
78 นางสาวแมะซง มาและ บ้านเลขที่ 3/2 ม.2 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 60000
79 นางแปอะ อูเซ็ง บ้านเลขที่ 39 ม.2 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 18000
80 นางเจ๊ะยาเล๊าะ เจ๊ะอูเซ็ง บ้านเลขที่ 66/3 ม.1 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 36000
81 นางสีตีปาตีเมาะ เปาอาเดะ บ้านเลขที่ 149/1 ม.1 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 60000
82 นายมนตรี เชิญชมภู บ้านเลขที่ 25/5 ม.1 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 60000
83 นางสาวแมะแย ยาคอ บ้านเลขที่ 216 ม.1 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 72000
84 นางสาวฮะปีซา มะดิง บ้านเลขที่ 120/1 ม.5 ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส การเลี้ยงผึ้งชันโรง 36000
85 นางสาวสีตา นูวา บ้านเลขที่ 3/1 ม.3 ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 0
86 นางสาวรอฮานี สะมะแอ บ้านเลขที่ 70/1 ม.1 ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 60000
87 นายดอเล๊าะ มะดีเยาะ บ้านเลขที่ 272/1 ม.13 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส การเลี้ยงผึ้งชันโรง 30000
88 นางสาวกามีลา เจ๊ะสนิ บ้านเลขที่ 9999/47 ม.1 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 36000
89 นายอาราเด่น บอสู บ้านเลขที่ 51/1 ม.4 ต.นานาค อ.ตากใบ จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 66000
90 นายกูเฮง เจ๊ะเล๊าะ บ้านเลขที่ ใกล้เคียง 4818 ม.4 ต.นานาค อ.ตากใบ จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 36000
91 นายมาดลั่น มะเซ็ง บ้านเลขที่ 30/2 ม.4 ต.นานาค อ.ตากใบ จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 36000
92 นางบีเด๊าะ มะยูโซ๊ะ บ้านเลขที่ 40 ม.3 ต.นานาค อ.ตากใบ จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 12000
93 นายอาสือรี มามะ บ้านเลขที่ 1 ม.3 ต.นานาค อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ผ้าบาติกประยุกต์ 36000
94 นายอูเซ็ง มะวี บ้านเลขที่ 21/2 ม.8 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ผักท้องถิ่น 68400
95 นายเอียด พรหมพูล บ้านเลขที่ 43 ม.1 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 63600
96 นางแมะโมง เจ๊ะมะ บ้านเลขที่ 88/2 ม.1 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 50400
97 นางจันทร์ทอง พรหมพูล บ้านเลขที่ 39 ม.1 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 54000
98 นางมีด๊ะ อูมา บ้านเลขที่ 354/1 ม.1 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 0
99 นางยาเร๊าะ ดือราแม บ้านเลขที่ 344 ม.1 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 0
100 นายเจ๊ะอารง แมเร๊าะ บ้านเลขที่ 88/3 ม.2 ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 36000
101 นางสาวสารีปะห์ เจ๊ะดะห์ บ้านเลขที่ 66 ม.8 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ผักท้องถิ่น 0
102 นางสาวรอปีอะห์ ดอเล๊าะ บ้านเลขที่ 59/1 ม.5 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 36000
103 นายมะสาและ ดอแม บ้านเลขที่ 182/4 ม.1 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 108000
104 นางสาวปาอีซะห์ ปูเต๊ะ บ้านเลขที่ 21 ม.9 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส อบรมอาชีพตัดเย็บ 0
105 นางแมะนะห์ มะลี บ้านเลขที่ 55 ม.9 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส อบรมอาชีพตัดเย็บ 0
106 นางสาวแมะเซาะ บาหะ บ้านเลขที่ 30 ม.9 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส อบรมอาชีพตัดเย็บ 36000
107 นายมะลาเซ็ง ปูเต๊ะ บ้านเลขที่ 36/2 ม.9 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส การเลี้ยงผึ้งชันโรง 36000
108 นายมะสอเร มะลี บ้านเลขที่ 26/2 ม.9 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส การเลี้ยงผึ้งชันโรง 36000
109 นางแวมีเน๊าะ บูลูกะจิ บ้านเลขที่ 125 ม.7 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ผักท้องถิ่น 54000
110 นางเจ๊ะซง สุหลง บ้านเลขที่ 126 ม.7 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ผักท้องถิ่น 36000
111 นางมือแย ดือราแม บ้านเลขที่ 23 ม.6 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 9600
112 นางสาวรอฮานา ยูโซ๊ะ บ้านเลขที่ 28/2 ม.5 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 84000
113 นางสาวยานา อาแซ บ้านเลขที่ 1/3 ม.4 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 36000
114 นางสาวอัสนีมี ดะแซ บ้านเลขที่ 54 ม.1 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 0
115 นางคอปือเซาะ บาซอฮี บ้านเลขที่ 72 ม.4 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 60000
116 นายรอฮานิง โตะกาลูแป บ้านเลขที่ 9999/35 ม.4 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 7200
117 นายมะแซ กานิเซ็ง บ้านเลขที่ 85 ม.5 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 36000
118 นางสาวรอเมาะ ยะลาแม บ้านเลขที่ 38 ม.5 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 24000
119 นางเสาเดาะ สะอิ บ้านเลขที่ 92 ม.5 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 18000
120 นางคอลีเยาะ ฮาแว บ้านเลขที่ 9 ม.5 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 18000
121 นางสีตีหาวอ ลียาดี บ้านเลขที่ 91 ม.5 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 24000
122 นางสาวพาอีซะ หะยีมะลี บ้านเลขที่ 185 ม.5 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา การเลี้ยงผึ้งชันโรง 0
123 นายซอเละ กามานะไทย บ้านเลขที่ 26 ม.5 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 36000
124 นางสาวสีตีมือลอ กามาเซะ บ้านเลขที่ 168 ม.4 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 96000
125 นายอดุล มาแซ บ้านเลขที่ 44594 ม.3 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 60000
126 นายดอรอนิง เซ็งมาดี บ้านเลขที่ 55/8 ม.3 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 30000
127 นางรอมือละ ยะดาหะ บ้านเลขที่ 69 ม.1 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 36000
128 นางสาวฮารีหมะ ยาลาแน บ้านเลขที่ 310/1 ม.1 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 28800
129 นางสาวตีหะวอ ยาลาแน บ้านเลขที่ 30/3 ม.1 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 28800
130 นายอิบรอเฮง หะยีนรอเฮง บ้านเลขที่ 27 ม.1 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 24000
131 นายอาซากี สะอิสะ บ้านเลขที่ 121 ม.1 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 36000
132 นายดอเล๊าะ ไดซารี บ้านเลขที่ 31 ม.1 ต.ทต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา ผักท้องถิ่น 36000
133 นางมือแย รีเด็ง บ้านเลขที่ 169/1 ม.5 ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 36000
134 นางฟีอ๊ะ สะมะลี บ้านเลขที่ 123/2 ม.5 ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา ผักท้องถิ่น 30000
135 นายฮามะ เตาะแตะ บ้านเลขที่ 16 ม.4 ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 42000
136 นายอาลียะ เตาะแตะ บ้านเลขที่ 9999/41 ม.4 ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 33600
137 นายซายูตี สาและ บ้านเลขที่ 13/13 ม.4 ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 28800
138 นายดอเลาะ มะแซ บ้านเลขที่ 39-40 ม.2 ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 36000
139 นางสาวหามีเดาะ ตอกอ บ้านเลขที่ 53/8 ม.2 ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 38400
140 นายรอนือลี มาชัย บ้านเลขที่ 12/3. ม.2 ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 38400
141 นายมะ เจะแมะ บ้านเลขที่ 82/2 ม.2 ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 36000
142 นายลาเตะ ตีปะซู บ้านเลขที่ 60/1 ม.5 ต.กอตอตือระ อ.รามัน จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 36000
143 นายมายาลัง โตะโมะ บ้านเลขที่ 38/1 ม.4 ต.กอตอตือระ อ.รามัน จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 7200
144 นางสาวแมะนะ สาเมาะ บ้านเลขที่ 61 ม.3 ต.กอตอตือระ อ.รามัน จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 18000
145 นางสาวหานีดะ พองกอเดร บ้านเลขที่ 76 ม.1 ต.กอตอตือระ อ.รามัน จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 36000
146 นางกรือซง กามา บ้านเลขที่ 51 ม.5 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
147 นายมาหะมะ แวหะมะ บ้านเลขที่ 6/1. ม.5 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
148 นายสุรียา สุหลง บ้านเลขที่ 4/3. ม.3 ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 36000
149 นางสาวพาตีเมาะ ดอละ บ้านเลขที่ 23/3. ม.2 ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 36000
150 นางสาวกามารีเยาะ แดแบง บ้านเลขที่ 7 ม.2 ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 9600
151 นายมะลีเพ็ง มะลี บ้านเลขที่ 8/1 ม.6 ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ผักท้องถิ่น 90000
152 นางสาวอายีย๊ะ เส็ง บ้านเลขที่ 100/2 ม.3 ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
153 นายอับดุลเลาะ วาหนิ บ้านเลขที่ 73/1 ม.2 ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ผักท้องถิ่น 30000
154 นางสาวโสภา มามะ บ้านเลขที่ 188/3 ม.2 ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 72000
155 นางสาวซาลินี สาและ บ้านเลขที่ 91/8 ม.2 ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ผักท้องถิ่น 18000
156 นายอับดุลฮามิต สะมะแอ บ้านเลขที่ 78/2 ม.2 ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
157 นายรุสลาม โตะลู บ้านเลขที่ 78 ม.2 ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
158 นายอามิง บือราแง บ้านเลขที่ 9999/43 ม.2 ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 7200
159 นายมือลี เปาะมะ บ้านเลขที่ 81/1 ม.2 ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 36000
160 นางมารีแย สุงาปารู บ้านเลขที่ 93/2 ม.2 ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 67200
161 นางอามีด๊ะ สูหลง บ้านเลขที่ 83/2 ม.2 ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
162 นายการียา จารู บ้านเลขที่ 126 ม.2 ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 36000
163 นายสงวน ไชยรุ่งเรือง บ้านเลขที่ 4 ม.1 ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
164 นายจบ คล้ายสุวรรณ บ้านเลขที่ 81 ม.1 ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ผักท้องถิ่น 0
165 นางสงวน หนูแก้ว บ้านเลขที่ 6 ม.5 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
166 นายยูโซ๊ะ เจ๊ะมะ บ้านเลขที่ 17 ม.4 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
167 นายซอมะ ดือราแม บ้านเลขที่ 39/2 ม.4 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
168 นางมารีแย สีแก้วอ่อน บ้านเลขที่ 136 ม.3 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
169 นายโกแมง มูละ บ้านเลขที่ 170/5 ม.3 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
170 นางสาวรอมือละห์ บาดง บ้านเลขที่ 165 ม.3 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
171 นายเดะแว ละฮา บ้านเลขที่ 128 ม.3 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
172 นางมะ ยูโซะ บ้านเลขที่ 50 ม.2 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
173 นายชาลี กะเด๊าะ บ้านเลขที่ 72/4 ม.2 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
174 นายตาเย๊ะ ปาโอะมานิ๊ บ้านเลขที่ 68/1 ม.2 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
175 นายซาฮาแด ปาแซ บ้านเลขที่ 97/1 ม.2 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
176 นางสาวสาปีนะ มาดง บ้านเลขที่ 94/4 ม.2 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
177 นายการียา มือแย บ้านเลขที่ 107 ม.2 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
178 นางแยนะ มะลี บ้านเลขที่ 84/2 ม.2 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
179 นางซาวเดาะ ยูโซะ บ้านเลขที่ 71/3 ม.2 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
180 นายลุกมาน บาดง บ้านเลขที่ 92/11 ม.2 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
181 นางสาวสีตี ราแดง บ้านเลขที่ 92/4 ม.2 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
182 นายสมจิตร ศรสังค์ บ้านเลขที่ 21/29 ม.1 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
183 นายสะมะแอ บือแน บ้านเลขที่ 80 ม.1 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
184 นางสาวยาวีเยาะ บือแน บ้านเลขที่ 80/7 ม.1 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
185 นายมะยากี สามาอุ บ้านเลขที่ 1/6 ม.3 ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
186 นางสาวอัสมะ สกุงสารี บ้านเลขที่ 9999/4 ม.11 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา อบรมอาชีพตัดเย็บ 12000
187 นางสาวรอหายู ดือราแม บ้านเลขที่ 9999/2 ม.11 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 54000
188 นายบาฮารี ตุยง บ้านเลขที่ 102/3 ม.10 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
189 นางนาปีสะ สาและ บ้านเลขที่ 502 ม.11 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
190 นางสาวรินดา ดูอ๊ะ บ้านเลขที่ 9999/1 ม.11 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา อบรมอาชีพตัดเย็บ 36000
191 นายนูรดีน มะรือสะ บ้านเลขที่ 218 ม.4 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
192 นายสุลกิฟลี สีตีอามีเนาะ มะแตฮะ บ้านเลขที่ 12/3 ม.2 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 42000
193 นางสาวมิเน๊าะ บือสา บ้านเลขที่ 34 ม.2 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
194 นางสาวอามีเนาะ มูซอ บ้านเลขที่ 42/4 ม.10 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา อบรมอาชีพตัดเย็บ 36000
195 นายอับดุลเลาะ ศรีเทพ บ้านเลขที่ 33/6 ม.10 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา ผักท้องถิ่น 36000
196 นายมูซอ ดาเละ บ้านเลขที่ 13 ม.10 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
197 นายแวอาลี แปะลี บ้านเลขที่ 67/1 ม.8 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
198 นายอนันต์ ทองหนู บ้านเลขที่ 63 ม.6 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
199 นางสาวนูรียะ หะมิดง บ้านเลขที่ 12/1 ม.4 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
200 นางสาลีฮะ เจ็ะมอ บ้านเลขที่ 55/8 ม.4 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 36000
201 นายเจะอาแว สาแหละ บ้านเลขที่ 62/3 ม.4 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
202 นางสาวรออานา อีซอ บ้านเลขที่ 39 ม.4 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
203 นายอาซือมัน สาหมะ บ้านเลขที่ 16/3. ม.3 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
204 นายอาหามะ สาเมาะ บ้านเลขที่ 6/1. ม.3 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา การเลี้ยงผึ้งชันโรง 27000
205 นายหามะ มะยิ บ้านเลขที่ 53/3 ม.3 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา ผักท้องถิ่น 12000
206 นายรอซาลี ดือราแม บ้านเลขที่ 9999/1 ม.2 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
207 นางแมะเม๊าะ หามีดะ ดือราแม บ้านเลขที่ 42 ม.2 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 7200
208 นางสาวแมะเย๊าะ สะแต บ้านเลขที่ 31/4 ม.2 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
209 นายอับดูรอซะ ดือราแม บ้านเลขที่ 21/5. ม.2 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
210 นายปะจู กะจิ บ้านเลขที่ 4/2. ม.1 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
211 นางมือแย ดือราแม บ้านเลขที่ 78/1. ม.1 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
212 นายมะสารี ยูวารี พอมะลี บ้านเลขที่ 44/5 ม.1 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 54000
213 นางสาวสีตีฟาตีเมาะ มาฮะ บ้านเลขที่ 70/8 ม.3 ต.ห้วยกระทิง อ.กรงปินัง จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
214 นายคอเซ็ง มอลอ บ้านเลขที่ 140/1 ม.3 ต.ห้วยกระทิง อ.กรงปินัง จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 36000
215 นายแวสะแปอิง หะยีมามะ บ้านเลขที่ 71/9 ม.- ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 31
216 นางมีเนาะ สุลง บ้านเลขที่ 38/1 ม.3 ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 36
217 นายเวเดย์ เวอาลี บ้านเลขที่ 17/7 ม.- ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 28
218 นางสาลีฮะห์ ปะดอดา บ้านเลขที่ 102/2 ม.3 ต.คลองมานิง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 27
219 นางสาวฟารีดะห์ บากา บ้านเลขที่ 3/1 ม.1 ต.คลองมานิง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 36
220 นายอีซอ สุลง บ้านเลขที่ 164/15 ม.1 ต.ตันหยงลุโละ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 30
221 นางสาวปาตีน๊ะ สาแม บ้านเลขที่ 19/5 ม.- ต.อาเนาะรู อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 14
222 นายแวอับดุลเลาะ แวสุหลง บ้านเลขที่ 27 ม.5 ต.ปุยุด อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 37
223 นายมะยิ ปิ บ้านเลขที่ 3/1 ม.3 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 37
224 นางกอลีเยาะ เจะมะ บ้านเลขที่ 39/1 ม.1 ต.บาราโหม อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 37
225 นางสาวนูรียะห์ บากา บ้านเลขที่ 2/4 ม.3 ต.บาราเฮาะ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 36
226 นายมุสลิม ดอเลาะ บ้านเลขที่ 30/5 ม.7 ต.กะมิยอ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 21
227 นางอามีเนาะ มานะ บ้านเลขที่ 18 ม.5 ต.ตะลุโบะ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 31
228 นายดอเลาะ ยูโซะ บ้านเลขที่ 87/1 ม.2 ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 32
229 นางสลาเม๊าะ สะอิ บ้านเลขที่ 57 ม.4 ต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี อบรมอาชีพตัดเย็บ 31
230 นายรอซี ลอมา บ้านเลขที่ 57/3 ม.3 ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 22
231 นายซาบรี วาหลง บ้านเลขที่ 167/2 ม.5 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 36
232 นายแซแฮมิง มะสะอิ บ้านเลขที่ ๒๘/๓ ม.4 ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 37
233 นางสาวสารีปะ กะลูแป บ้านเลขที่ ๑๘/๒ ม.6 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 32
234 นายสะมะแอ เจ๊ะซอ บ้านเลขที่ 37 ม.1 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 37
235 นางฮามีด๊ะห์ หะดีมอ บ้านเลขที่ ๗๔/๑ ม.2 ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ผักท้องถิ่น 37
236 นายมะพีเยาะ ดอเลาะ บ้านเลขที่ ๓๒/๑ ม.5 ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี อบรมอาชีพตัดเย็บ 36
237 นางสาวเจะรอสน๊ะ ฮาแว บ้านเลขที่ 2/4 ม.9 ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี การเลี้ยงผึ้งชันโรง 30
238 นางสาวรอหานีร์ สะนิ บ้านเลขที่ 72/1 ม.1 ต.ตะโละดือรามัน อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ผ้าบาติกประยุกต์ 36000
239 นางสาวเสนาะ นิอารียา บ้านเลขที่ 5 ม.3 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ผักท้องถิ่น 35
240 นางสาวเจะบูงอ อาบู บ้านเลขที่ ๘๔//๑ ม.6 ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 34
241 นางสาวอาไอเสาะ ลาเตะ บ้านเลขที่ ๑๓๐/๓ ม.4 ต.ตาแกะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 37
242 นางสาวรอมือละ มูสะ บ้านเลขที่ ๒๓/๑ ม.3 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 32
243 นางสาวเจะซง มามุ บ้านเลขที่ ๒๐๓/๑ ม.3 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 33
244 นางหะรียะ สาเมาะ บ้านเลขที่ ๒๑ ม.3 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 30
245 นายดอเลาะ มิงนิแว บ้านเลขที่ ๒๗ ม.1 ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 37
246 นางตีเมาะ เจ๊ะเด็ง บ้านเลขที่ ๑๐/๒ ม.3 ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 24
247 นายมะซู ภักดี บ้านเลขที่ ๑๐๔/๑ ม.2 ต.ตาลีอายร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 36
248 นายเจะเลาะ เงาะตาลี บ้านเลขที่ ๕๕ ม.4 ต.ราตาปันยัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 35
249 นางสาวซากีนา แวปิ บ้านเลขที่ ๕๔ ม.1 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 36
250 นางสาวดารูณี ตอกอ บ้านเลขที่ ๑๑๘ ม.5 ต.สาบัน อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 36
251 นางมารีแย ดามะ บ้านเลขที่ ๖๗/๑ ม.4 ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 36
252 นางสาวฟารีดะห์ ยีแว บ้านเลขที่ ๘๔/๒ ม.1 ต.ปุลากง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 35
253 นางมีเนาะ เมาะนา บ้านเลขที่ ๖๙ ม.2 ต.บาโลย อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 24
254 นางสาวซารือมา ดือเระ บ้านเลขที่ ๒๐๒ ม.1 ต.ตันหยงดาลอ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 36
255 นายอิสมะแอ เง๊าะ บ้านเลขที่ ๗๓/๑ ม.5 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 35
256 นายดือราแม อาโล๊ะ บ้านเลขที่ ๗๗/๑ ม.5 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 36
257 นางสาวอาสน๊ะ ดอเลาะ บ้านเลขที่ ๗๖ ม.5 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 36
258 นางแมะหม๊ะ เจ๊ะเฮง บ้านเลขที่ ๗๔/๓ ม.5 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 35
259 นายอาบะ มะเด็ง บ้านเลขที่ ๑๒๖ ม.3 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 30
260 นายไกรวิทย์ หมื่นสิทธิ์ บ้านเลขที่ ๑๕ ม.2 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 30
261 นางตีเยาะ อาโฮง บ้านเลขที่ ๑๐๒ ม.7 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี อบรมอาชีพตัดเย็บ 18
262 นางสาวรุสนี ดอคอ บ้านเลขที่ ๓๐/๒ ม.7 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี อบรมอาชีพตัดเย็บ 33
263 นางสาวเจะแอเสา ดามัน บ้านเลขที่ ๑๑/๔ ม.2 ต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 37
264 นางแมะยา สาหลำ บ้านเลขที่ ๑๔๐ ม.6 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 36
265 นายโพธ์ สุวรรณ บ้านเลขที่ 85/3 ม.9 ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 0
266 นายอับดุลอาซิ ดือราแม บ้านเลขที่ 184/5 ม.1 ต.มะนังดาลำ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ผักท้องถิ่น 37
267 นายสุดิง มามะ บ้านเลขที่ 9999/5 ม.2 ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 37
268 นางสาวสีตีอามีเนาะ สาแม บ้านเลขที่ 16 ม.2 ต.มะนังดาลำ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 23
269 นางสาวฟาซียะ เด็นมะโระ บ้านเลขที่ 112 ม.4 ต.ละหาร อ.สายบุรี จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 8
270 นายมหามะรุสลัน สมาแห บ้านเลขที่ 30/10 ม.10 ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 20
271 นายอารง เจ๊ะเมาะ บ้านเลขที่ 19/4 ม.10 ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 30
272 นายดอรอนิง ยูโซะ บ้านเลขที่ 29 ม.3 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 37
273 นางสาวอัสนีซา อารง บ้านเลขที่ 226 ม.3 ต.บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี อบรมอาชีพตัดเย็บ 37
274 นางสาวนูรอายาตี เปาะจิยะ บ้านเลขที่ 126/1 ม.3 ต.บือเระ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี อบรมอาชีพตัดเย็บ 0
275 นางสาวอาซือมะ ซาฮะ บ้านเลขที่ 8/5 ม.1 ต.บือเระ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 36
276 นางสาวแวแย เจ๊ะกอบะ บ้านเลขที่ ๙๕/๓ ม.๕ ต.น้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ผ้าบาติกประยุกต์ 36000
277 นางแมะนา สาและ บ้านเลขที่ ๔๗ ม.๕ ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 7
278 นางอามีเนาะ เงาะ บ้านเลขที่ ๓๐ ม.๕ ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 0
279 นางสาวนูรียะ เจะเงาะ บ้านเลขที่ ๙๙๙๙/๑๖ ม.๑ ต.ดอน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 0
280 นางอ้วน ศรีสุขสวัสดิ์ บ้านเลขที่ ๑๖ ม.๔ ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 1
281 นางสาวรอฮีหม๊ะ สะบาย บ้านเลขที่ ๗๔/๒ ม.๒ ต.ท่าน้ำ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 0
282 นางสาวยูไรดา มามะ บ้านเลขที่ ๖๖ ม.๕ ต.บ้านนอก อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 54
283 นางมีเนาะ ซาราเซะ บ้านเลขที่ 89 ม.5 ต.กระโด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 37
284 นางสาวอีซะห์ อาบูวะ บ้านเลขที่ 76/3 ม.4 ต.กอลำ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 36
285 นางแมะเยาะ เจ๊ะอุบง บ้านเลขที่ 101/8 ม.5 ต.ปิตูมุดี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 27
286 นางสารีปะห์ พึ่งศรีเกล้า บ้านเลขที่ 18 ม.2 ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 37
287 นางสาวรอมือละ เจะแว บ้านเลขที่ 61 ม.4 ต.สะนอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 35
288 นางสาวฮามีด๊ะ สือแม็ง บ้านเลขที่ 80/20 ม.4 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 36
289 นางคอลีเยาะ ยูโซะ บ้านเลขที่ 169/2 ม.5 ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 37
290 นางแวเสาะ สะเตาะ บ้านเลขที่ ๔๕/๑ ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 37
291 นางแยนะ กือแง บ้านเลขที่ ๙๙๙๙/๑๓๗ ม.5 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 37
292 นางสาวต่วนเมาะ เบ็ญกูมามุ บ้านเลขที่ 7 ม.6/2 ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 37
293 นางบูงอ เปาะซา บ้านเลขที่ ๑๘๔ ม.4 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 25
294 นายกอรี เจะหลง บ้านเลขที่ ๒๒/๓ ม.2 ต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 36
295 นางฮารีบ๊ะ สาเมาะ บ้านเลขที่ 31/3 ม.3 ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ผ้าบาติกประยุกต์ 37000
296 นางลีเยาะ มีเด็ง บ้านเลขที่ 37 ม.1 ต.บางตาวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 36
297 นางรอพีอ๊ะ บูดิง บ้านเลขที่ 62 ม.6 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 37
298 นายยีดีล ดือมะลี บ้านเลขที่ 9999/35 ม.1 ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี การเลี้ยงผึ้งชันโรง 27
299 นางสาวมารีณี แวยูโซะ บ้านเลขที่ 85 ม.7 ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 36
300 นางอะอีเสาะ เหาะโส๊ะ บ้านเลขที่ 46/4 ม.2 ต.เกาะเปาะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 37
301 นายสะมะแอ เจะอามะ บ้านเลขที่ 48 ม.6 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 33
302 นายมะแมง ลาเตะ บ้านเลขที่ 9999/1 ม.7 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 32
303 นางตูแวตีเมาะ ยามา บ้านเลขที่ 73/1 ม.3 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 31
304 นายอายือมิง บือราเฮง บ้านเลขที่ 9999/2 ม.8 ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 24
305 นายมะลี สาดี บ้านเลขที่ 50/1 ม.1 ต.ยาบี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 36