214
ครัวเรือนยากจนทั้งหมด ปี 2566 214 ครัวเรือน
83 ตำบล 27 อำเภอ 129 หมู่บ้าน
118
ครัวเรือนยากจนทั้งหมด ปี 2565 118 ครัวเรือน
40 ตำบล 19 อำเภอ 69 หมู่บ้าน
94
นราธิวาส ปี 2566 94 ครัวเรือน
22 ตำบล 9 อำเภอ 46 หมู่บ้าน
69
นราธิวาส ปี 2565 69 ครัวเรือน
15 ตำบล 7 อำเภอ 34 หมู่บ้าน
68
ยะลา ปี 2566 68 ครัวเรือน
22 ตำบล 7 อำเภอ 37 หมู่บ้าน
41
ยะลา ปี 2565 41 ครัวเรือน
17 ตำบล 6 อำเภอ 27 หมู่บ้าน
52
ปัตตานี ปี 2566 52 ครัวเรือน
39 ตำบล 11 อำเภอ 46 หมู่บ้าน
8
ปัตตานี ปี 2565 8 ครัวเรือน
8 ตำบล 6 อำเภอ 8 หมู่บ้าน

เพาะเห็ด

ลำดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร นำทาง
1 นางสาวรอพีอะ การี บ้านเลขที่ ๕๒/๑ ม.2 ต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
2 นายอายุ เจ๊ะสนิ บ้านเลขที่ 57 ม.4 ต.บ้านนอก อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
3 นายอับดุลเลาะ เจะเหาะ บ้านเลขที่ ๕๘/๓ ม.1 ต.บ้านนอก อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
4 นางสาวนูริน ลาแมปาตา บ้านเลขที่ 24 ม.5 ต.ตะโละดือรามัน อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
5 นายซายาตี มูดอ บ้านเลขที่ 9999/5 ม.8 ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
6 นางสาวนิยาอารง นิมะ บ้านเลขที่ 40 ม.6 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
7 นางสาวสาลมา บราเฮง บ้านเลขที่ 25 ม.2 ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
8 นางสาวนูรียะ มุสลีมัน บ้านเลขที่ .4/2 ม.3 ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
9 นายมาหะมะ ดอเลาะ บ้านเลขที่ 7 ม.1 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
10 นางสาวกันธิชา แซ่ย่าง บ้านเลขที่ 20/2 ม.2 ต.ปานัน อ.มายอ จ.ปัตตานี
11 นายมะดาโอะ แวฮามะ บ้านเลขที่ 24/2 ม.3 ต.กระเสาะ อ.มายอ จ.ปัตตานี
12 นางสาวมือละห์ กาเจ บ้านเลขที่ 15 ม.6 ต.เทศบาลต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี
13 นางสาปีน๊ะ ราแดง บ้านเลขที่ 80/5 ม.1 ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี
14 นางสาวยาวาเฮ มะเด็ง บ้านเลขที่ 29/4 ม.1 ต.เกาะจัน อ.มายอ จ.ปัตตานี
15 นางอุ้ย รามแก้ว บ้านเลขที่ 6/1 ม.3 ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปัตตานี
16 นางแมะ แต บ้านเลขที่ 156 ม.1 ต.สะกำ อ.มายอ จ.ปัตตานี
17 นางสาวมีด๊ะ กียะ บ้านเลขที่ 30/2 ม.1 ต.สาคอใต้ อ.มายอ จ.ปัตตานี
18 นางซีย๊ะ หะยีปูเตะ บ้านเลขที่ 36 ม.6 ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี
19 นางสะอูเดาะ วาโด บ้านเลขที่ 63/1 ม.2 ต.กระหวะ อ.มายอ จ.ปัตตานี
20 นายบือราเฮง แอแว บ้านเลขที่ 22 ม.3 ต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
21 นางพาอีสะ แลมะ บ้านเลขที่ 31 ม.3 ต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
22 นางสาวซูรีฮา โตะเซ่ง บ้านเลขที่ 80/5 ม.4 ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
23 นางวันทนีย์ แซ่ซิ่น บ้านเลขที่ 8/1 ม.- ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
24 นางสาว มารีแย บ้านเลขที่ 191/1 ม.- ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
25 นางสาว สุรัช บ้านเลขที่ 10 ม.- ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
26 นางสาว สุไรยา บ้านเลขที่ 38/1 ม.4 ต.แป้น อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
27 นาง สลาเมาะ บ้านเลขที่ 14 ม.4 ต.แป้น อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
28 นางสาวมาพีสะ ปะดอ บ้านเลขที่ 111 ม.4 ต.บือเระ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
29 นางสาว แมะเปาะ บ้านเลขที่ 110 ม.4 ต.บือเระ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
30 นาย สมชัย บ้านเลขที่ 64/1 ม.4 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
31 นางสาว แอเสาะ บ้านเลขที่ 90 ม.5 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
32 นาย มาหามะสุกรี บ้านเลขที่ 9999/22 ม.2 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
33 น.ส.???ยานิง มาแฮ บ้านเลขที่ 43 ม.1 ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
34 น.ส.???ี มะลี บ้านเลขที่ 9999/11 ม.4 ต.ตันหยงดาลอ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
35 นางมารีแย สมาแฮ บ้านเลขที่ 84 ม.1 ต.ราตาปันยัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
36 นายอัมราล ซิมา บ้านเลขที่ 136/8 ม.4 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
37 นางกาหยะ ปูเต๊ะ บ้านเลขที่ 83 ม.5 ต.สาบัน อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
38 นางพยอม ศรแก้ว บ้านเลขที่ 101/1 ม.8 ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
39 นางจารุวรรณ พึ่งตั้ง บ้านเลขที่ 64 ม.1 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
40 น.ส.???ยะห์ เส็นสะนา บ้านเลขที่ 106/6 ม.6 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
41 นางภาสเมาะ ดือราแม บ้านเลขที่ 43 ม.6 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
42 นางแมะ กาเยาะ บ้านเลขที่ 25/2 ม.3 ต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
43 นางซอหม๊ะ อาลี บ้านเลขที่ 33/5 ม.3 ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
44 นางสาวฟิตตียะห์ กอแน็ง บ้านเลขที่ 38/6 ม.1 ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
45 นายหะมะ แวนุเช็ง บ้านเลขที่ ม.๒ ต.เขื่อนบางลา อ. จ.ยะลา
46 นางสาวสาลีบีะ ยูโช๊ะ บ้านเลขที่ ม. ต.เขื่อนบางลา อ. จ.ยะลา
47 นางแวก็อเยาะ สะนิง บ้านเลขที่ ม.๒ ต.เขื่อนบางลา อ. จ.ยะลา
48 สูใ มะดีเยาะ บ้านเลขที่ ม.2 ต.กอตอตือร๊ะ อ. จ.ยะลา
49 รอซ มาซา บ้านเลขที่ ม.2 ต.อาซ่อง อ. จ.ยะลา
50 นายอิ่ม คุณนาม บ้านเลขที่ ม.6 ต.คิริเขต อ. จ.ยะลา
51 นายลิขิต ทองขาว บ้านเลขที่ ม.6 ต.คิริเขต อ. จ.ยะลา
52 นางสาวกมลพรรณ แก้วมณี บ้านเลขที่ ม.12 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา
53 นางสาวกรรติกา สุวรรณชาตรี บ้านเลขที่ ม.12 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา
54 นางสาวโสภา ทิพย์โสภา บ้านเลขที่ ม.11 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา
55 นางสาวเซาดะ กะลูแป บ้านเลขที่ ม.8 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา
56 นางสาวสีตีฮาวอ สาและ บ้านเลขที่ ม.8 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา
57 นางสาวรอหานา หะแวกะจิ บ้านเลขที่ ม.8 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา
58 นางริ่ม พรมราช บ้านเลขที่ ม.7 ต.บ้านแหร อ. จ.ยะลา
59 นางเอิ้ม กาแก้ว บ้านเลขที่ ม.7 ต.บ้านแหร อ. จ.ยะลา
60 นางฟอง กกแก้ว บ้านเลขที่ ม.7 ต.บ้านแหร อ. จ.ยะลา
61 นางสาวกัญญารัตน์ บุญเส้ง บ้านเลขที่ ม.7 ต.บ้านแหร อ. จ.ยะลา
62 นางสาววาสนา น่านโพธิ์ศรี บ้านเลขที่ ม.7 ต.บ้านแหร อ. จ.ยะลา
63 นายพายัพ ราชเพ็ชร บ้านเลขที่ ม.7 ต.บ้านแหร อ. จ.ยะลา
64 นายทวีศักดิ์ สุขสัย บ้านเลขที่ ม.7 ต.บ้านแหร อ. จ.ยะลา
65 นายสมบูรณ์ บุญอำนวย บ้านเลขที่ ม.7 ต.บ้านแหร อ. จ.ยะลา
66 นางสาวซารีฮะ ตาเยะ บ้านเลขที่ ม.3 ต.ห้วยกระทิง อ. จ.ยะลา
67 นางสาวซูใบดะห์ สานิ บ้านเลขที่ ม.2 ต.ห้วยกระทิง อ. จ.ยะลา
68 นายอันวา อาแยกาจิ บ้านเลขที่ ม.4 ต.ปุโรง อ. จ.ยะลา
69 นางสาวรอฮายู อาแยกาจิ บ้านเลขที่ ม.4 ต.ปุโรง อ. จ.ยะลา
70 นางสาวยารีเย๊าะ ดือเร๊ะ บ้านเลขที่ ม.2 ต.ปุโรง อ. จ.ยะลา
71 นางสาวรุสนานี โต๊ะกือจิ บ้านเลขที่ ม.1 ต.ปุโรง อ. จ.ยะลา
72 นายมะรอนิง อาเม๊าะ บ้านเลขที่ 127/9 ม.6 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
73 นางสาวรอรีดา สามะแอ บ้านเลขที่ 31/31 ม.กือดาบารู ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
74 นางสารีปะ อูเซ็ง บ้านเลขที่ 155 ม.5 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
75 นางแอเสาะ อาแวกือแฉะ บ้านเลขที่ 25 ม.5 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
76 นางสาลีฮะ สาและ บ้านเลขที่ 366/6 ม.2 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
77 นางรอกีเยาะ เจ๊ะดือราแม บ้านเลขที่ 12 ม.1 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
78 นายดือราแม ยะหอ บ้านเลขที่ 14 ม.5 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
79 นายอิสมาแอ มะปีเยาะ บ้านเลขที่ 9999/66 ม.5 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
80 นายมะรอนิง อาแว บ้านเลขที่ 9999/58 ม.5 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
81 นางซารีนา แวกาจิ บ้านเลขที่ 25/4 ม.8 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
82 นายอีบือราเฮง ดะแมแล บ้านเลขที่ 52/1 ม.3 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
83 นางหมะกือซง ลาเตะ บ้านเลขที่ 43 ม.1 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
84 นายมูฮัมมัดซีนูไร เจ๊ะหะ บ้านเลขที่ 64/5 ม.6บ้านลูโบ๊ะดีแย ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
85 นายเจ๊ะมูดอ สะแลแม บ้านเลขที่ 59 ม.6 ชุมชนอาแว ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
86 นางสาวมารีแย มะเซ็ง บ้านเลขที่ 40 ม.6 ชุมชนอาแว ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
87 นางสาวซีตีแอเซาะ ดือเร๊ะ บ้านเลขที่ 9999/17 ม.8 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
88 นางสาวโนรมา ยูโซ๊ะ บ้านเลขที่ 9999/19 ม.8 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
89 นางสาวรอฮายู ดือเร๊ะ บ้านเลขที่ 7 ม.8 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
90 นายอารง ยะปา บ้านเลขที่ 74 ม.7 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
91 นางสาวรอฮานา ลาเต๊ะ บ้านเลขที่ 13/3 ม.7 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
92 นางเจ๊ะสะปีเย๊าะ กอลู บ้านเลขที่ 154 ม.7 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
93 นายยูโซ๊ะ ยูโซ๊ะ บ้านเลขที่ 34 ม.7 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
94 นายฮาเรฟ บาแด บ้านเลขที่ 9999/43 ม.7 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
95 นายแดง สาศรีสุข บ้านเลขที่ 222 ม.6 ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
96 นางสาวอามีเน๊าะ ตาเย๊ะ บ้านเลขที่ 53/1 ม.11 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส