118
ครัวเรือนยากจนทั้งหมด ปี 2565 118 ครัวเรือน
40 ตำบล 19 อำเภอ 69 หมู่บ้าน
45
ครัวเรือนยากจนทั้งหมด ปี 2564 45 ครัวเรือน
15 ตำบล 7 อำเภอ 25 หมู่บ้าน
69
นราธิวาส ปี 2565 69 ครัวเรือน
15 ตำบล 7 อำเภอ 34 หมู่บ้าน
29
นราธิวาส ปี 2564 29 ครัวเรือน
4 ตำบล 2 อำเภอ 13 หมู่บ้าน
41
ยะลา ปี 2565 41 ครัวเรือน
17 ตำบล 6 อำเภอ 27 หมู่บ้าน
13
ยะลา ปี 2564 13 ครัวเรือน
8 ตำบล 4 อำเภอ 9 หมู่บ้าน
8
ปัตตานี ปี 2565 8 ครัวเรือน
8 ตำบล 6 อำเภอ 8 หมู่บ้าน
3
ปัตตานี ปี 2564 3 ครัวเรือน
3 ตำบล 1 อำเภอ 3 หมู่บ้าน

เพาะเห็ด

ลำดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร นำทาง
1 นายสะมะแอ เสะ บ้านเลขที่ 45/4 ม.4 ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
2 นายอาดือนันท์ สะแต บ้านเลขที่ 149 ม.4 ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
3 นายสุทัศน์ แก้วเลี่ยม บ้านเลขที่ 73/4 ม.4 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
4 นางสาวคณิดา กล้าหาญ บ้านเลขที่ 11/3 ม.5 ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
5 นางสาวย๊ะ นิมะ บ้านเลขที่ 24/2 ม.3 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
6 นางสาวซารีฮะ อีซอ บ้านเลขที่ 50 ม. ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
7 นางสาวสุรียานี มะแซ บ้านเลขที่ 169 ม.1 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
8 นางสาวเจ๊ะไมมุง เจ๊ะอีซอ บ้านเลขที่ 32/3 ม.1 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
9 นางสาวแมะนะ มะเย็ง บ้านเลขที่ 9999/7 ม.1 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
10 นางย๊ะ รอเส๊ะ บ้านเลขที่ 85 ม.1 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
11 นางกีเยาะ เจ๊ะมามะ บ้านเลขที่ 44/1 ม.1 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
12 นางแมะยะ มะดีเยาะ บ้านเลขที่ 87 ม.1 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
13 นายสะมะแอ เจ๊ะเลาะ บ้านเลขที่ 98 ม.1 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
14 นายอามี อาลี บ้านเลขที่ 10/2 ม.1 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
15 นายอาซือมี เจ๊ะโก๊ะ บ้านเลขที่ 112/3 ม.6 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
16 นางนีสะห์ มะรีเป็น บ้านเลขที่ 101 ม.5 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
17 นายมาหามะ เลาะ บ้านเลขที่ 119 ม.5 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
18 นางสาวสีตีมารีแย อาแว บ้านเลขที่ 50 ม.4 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
19 นางสาวนาตือเราะ อาแว บ้านเลขที่ 9999/105 ม.4 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
20 นายอนุวา ยะปา บ้านเลขที่ 9999/94 ม.4 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
21 นางสาวซีตีรอฮายา ยูโซะ บ้านเลขที่ 9999/107 ม.4 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
22 นายสะอารอนี มีนา บ้านเลขที่ 11/1 ม.4 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
23 นายบือราเฮ็ม มีเต๊ะ บ้านเลขที่ 9999/106 ม.4 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
24 นางสาวมีล๊ะ อาแว บ้านเลขที่ 16/8 ม.4 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
25 นางเจ๊ะยาเล๊าะ เจ๊ะอูเซ็ง บ้านเลขที่ 66/3 ม.1 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
26 นางสีตีปาตีเมาะ เปาอาเดะ บ้านเลขที่ 149/1 ม.1 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
27 นายมนตรี เชิญชมภู บ้านเลขที่ 25/5 ม.1 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
28 นางสาวแมะแย ยาคอ บ้านเลขที่ 216 ม.1 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
29 นางสาวสีตา นูวา บ้านเลขที่ 3/1 ม.3 ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
30 นางสาวรอฮานี สะมะแอ บ้านเลขที่ 70/1 ม.1 ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
31 นางสาวกามีลา เจ๊ะสนิ บ้านเลขที่ 9999/47 ม.1 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
32 นายอาราเด่น บอสู บ้านเลขที่ 51/1 ม.4 ต.นานาค อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
33 นายมาดลั่น มะเซ็ง บ้านเลขที่ 30/2 ม.4 ต.นานาค อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
34 นายเจ๊ะอารง แมเร๊าะ บ้านเลขที่ 88/3 ม.2 ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
35 นางสาวรอปีอะห์ ดอเล๊าะ บ้านเลขที่ 59/1 ม.5 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
36 นายมะสาและ ดอแม บ้านเลขที่ 182/4 ม.1 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
37 นางมือแย ดือราแม บ้านเลขที่ 23 ม.6 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
38 นางสาวรอฮานา ยูโซ๊ะ บ้านเลขที่ 28/2 ม.5 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
39 นางสาวยานา อาแซ บ้านเลขที่ 1/3 ม.4 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
40 นางสาวอัสนีมี ดะแซ บ้านเลขที่ 54 ม.1 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
41 นายรอฮานิง โตะกาลูแป บ้านเลขที่ 9999/35 ม.4 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา
42 นางสาวรอเมาะ ยะลาแม บ้านเลขที่ 38 ม.5 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
43 นางเสาเดาะ สะอิ บ้านเลขที่ 92 ม.5 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
44 นางคอลีเยาะ ฮาแว บ้านเลขที่ 9 ม.5 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
45 นางสีตีหาวอ ลียาดี บ้านเลขที่ 91 ม.5 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
46 นายซอเละ กามานะไทย บ้านเลขที่ 26 ม.5 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
47 นางสาวสีตีมือลอ กามาเซะ บ้านเลขที่ 168 ม.4 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
48 นายอดุล มาแซ บ้านเลขที่ 44594 ม.3 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
49 นายดอรอนิง เซ็งมาดี บ้านเลขที่ 55/8 ม.3 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
50 นายอิบรอเฮง หะยีนรอเฮง บ้านเลขที่ 27 ม.1 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
51 นายอาลียะ เตาะแตะ บ้านเลขที่ 9999/41 ม.4 ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา
52 นายซายูตี สาและ บ้านเลขที่ 13/13 ม.4 ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา
53 นายมะ เจะแมะ บ้านเลขที่ 82/2 ม.2 ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา
54 นายลาเตะ ตีปะซู บ้านเลขที่ 60/1 ม.5 ต.กอตอตือระ อ.รามัน จ.ยะลา
55 นายมายาลัง โตะโมะ บ้านเลขที่ 38/1 ม.4 ต.กอตอตือระ อ.รามัน จ.ยะลา
56 นางสาวแมะนะ สาเมาะ บ้านเลขที่ 61 ม.3 ต.กอตอตือระ อ.รามัน จ.ยะลา
57 นางสาวหานีดะ พองกอเดร บ้านเลขที่ 76 ม.1 ต.กอตอตือระ อ.รามัน จ.ยะลา
58 นางสาวโสภา มามะ บ้านเลขที่ 188/3 ม.2 ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
59 นายอามิง บือราแง บ้านเลขที่ 9999/43 ม.2 ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
60 นายมือลี เปาะมะ บ้านเลขที่ 81/1 ม.2 ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
61 นางมารีแย สุงาปารู บ้านเลขที่ 93/2 ม.2 ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
62 นายการียา จารู บ้านเลขที่ 126 ม.2 ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
63 นางสาวรอหายู ดือราแม บ้านเลขที่ 9999/2 ม.11 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
64 นายสุลกิฟลี สีตีอามีเนาะ มะแตฮะ บ้านเลขที่ 12/3 ม.2 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
65 นางสาลีฮะ เจ็ะมอ บ้านเลขที่ 55/8 ม.4 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
66 นางแมะเม๊าะ หามีดะ ดือราแม บ้านเลขที่ 42 ม.2 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
67 นายมะสารี ยูวารี พอมะลี บ้านเลขที่ 44/5 ม.1 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
68 นายคอเซ็ง มอลอ บ้านเลขที่ 140/1 ม.3 ต.ห้วยกระทิง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
69 นางกอลีเยาะ เจะมะ บ้านเลขที่ 39/1 ม.1 ต.บาราโหม อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
70 นางสาวซากีนา แวปิ บ้านเลขที่ ๕๔ ม.1 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
71 นางแมะยา สาหลำ บ้านเลขที่ ๑๔๐ ม.6 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
72 นางสาวอาซือมะ ซาฮะ บ้านเลขที่ 8/5 ม.1 ต.บือเระ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
73 นางอามีเนาะ เงาะ บ้านเลขที่ ๓๐ ม.๕ ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี