756
ครัวเรือนยากจนทั้งหมด ปี 2566 756 ครัวเรือน
129 ตำบล 26 อำเภอ 312 หมู่บ้าน
595
ครัวเรือนยากจนทั้งหมด ปี 2565 595 ครัวเรือน
109 ตำบล 22 อำเภอ 244 หมู่บ้าน
257
นราธิวาส ปี 2566 257 ครัวเรือน
26 ตำบล 9 อำเภอ 86 หมู่บ้าน
187
นราธิวาส ปี 2565 187 ครัวเรือน
15 ตำบล 6 อำเภอ 46 หมู่บ้าน
281
ยะลา ปี 2566 281 ครัวเรือน
33 ตำบล 7 อำเภอ 109 หมู่บ้าน
190
ยะลา ปี 2565 190 ครัวเรือน
24 ตำบล 6 อำเภอ 81 หมู่บ้าน
218
ปัตตานี ปี 2566 218 ครัวเรือน
70 ตำบล 10 อำเภอ 117 หมู่บ้าน
218
ปัตตานี ปี 2565 218 ครัวเรือน
70 ตำบล 10 อำเภอ 117 หมู่บ้าน

เลี้ยงไก่เบตง

ลำดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร นำทาง
1 นายการียา มะตาเฮร์ บ้านเลขที่ ม.๓ ต.บาเจาะ อ. จ.ยะลา
2 นายการียา มะตาเฮร์ บ้านเลขที่ ม.๓ ต.บาเจาะ อ. จ.ยะลา
3 นส.???มา สีดวง บ้านเลขที่ ม.๓ ต.บาเจาะ อ. จ.ยะลา
4 นายบีอราเฮง สุเด็ง บ้านเลขที่ ม.๓ ต.บาเจาะ อ. จ.ยะลา
5 นายเจะปอ ยายา บ้านเลขที่ ม.๓ ต.บาเจาะ อ. จ.ยะลา
6 นางสาวอาชีชะ กาโบ๊ะ บ้านเลขที่ ม.๕ ต.บาเจาะ อ. จ.ยะลา
7 นางสุมน ทรัพย์ประเสริฐ บ้านเลขที่ ม.๕ ต.ถ้ำทะลุ อ. จ.ยะลา
8 นางจำเนียร แสงทอง บ้านเลขที่ ม.5 ต.ถ้ำทะลุ อ. จ.ยะลา
9 นายศรีนวล คีรีวงกต บ้านเลขที่ ม.3 ต.ถ้ำทะลุ อ. จ.ยะลา
10 นางมาลา สุภาพ บ้านเลขที่ ม.2 ต.ถ้ำทะลุ อ. จ.ยะลา
11 นายกอเซ็ง ลาเตะ บ้านเลขที่ ม. ต.เขื่อนบางลา อ. จ.ยะลา
12 นางสาวซาปีนะห์ สิเดะ บ้านเลขที่ ม.๑๐ ต.บันนังสตา อ. จ.ยะลา
13 นายมะรอกิ มูดอ บ้านเลขที่ ม.๗ ต.บันนังสตา อ. จ.ยะลา
14 นางสีตีฮาลีเมาะ หะดอมิ บ้านเลขที่ ม.๑ ต.ตลิ่นชัน อ. จ.ยะลา
15 นายมูฮามัดรอสดี ยะโกะ บ้านเลขที่ ม.๑ ต.ตลิ่นชัน อ. จ.ยะลา
16 ซออาะ หะยีมามะ บ้านเลขที่ ม.6 ต.บือมัง อ. จ.ยะลา
17 ฮามะ มองดอเดร์ บ้านเลขที่ ม.1 ต.กอตอตือร๊ะ อ. จ.ยะลา
18 ยูว สะหะโด บ้านเลขที่ ม.1 ต.กอตอตือร๊ะ อ. จ.ยะลา
19 สยื เอามิง บ้านเลขที่ ม.5 ต.อาซ่อง อ. จ.ยะลา
20 สีตเม๊าะ ลาหุ บ้านเลขที่ ม.5 ต.อาซ่อง อ. จ.ยะลา
21 มะป ดีมาดี บ้านเลขที่ ม.5 ต.อาซ่อง อ. จ.ยะลา
22 มะล็ง ดีมาดี บ้านเลขที่ ม.5 ต.อาซ่อง อ. จ.ยะลา
23 กอเ ดามาแร บ้านเลขที่ ม.4 ต.อาซ่อง อ. จ.ยะลา
24 ตีม๊าะ สามะ บ้านเลขที่ ม.1 ต.อาซ่อง อ. จ.ยะลา
25 แยน สะมิแล บ้านเลขที่ ม.1 ต.อาซ่อง อ. จ.ยะลา
26 ตอเ สามะ บ้านเลขที่ ม.1 ต.อาซ่อง อ. จ.ยะลา
27 รอม มะตาเห บ้านเลขที่ ม.2 ต.อาซ่อง อ. จ.ยะลา
28 มีอ อาลี บ้านเลขที่ ม.2 ต.อาซ่อง อ. จ.ยะลา
29 อับรอหะ เจ๊ะบู บ้านเลขที่ ม.2 ต.อาซ่อง อ. จ.ยะลา
30 ซูร ดาอีซอ บ้านเลขที่ ม.2 ต.อาซ่อง อ. จ.ยะลา
31 อูเ ดือมอหม๊ะ บ้านเลขที่ ม.2 ต.อาซ่อง อ. จ.ยะลา
32 นายผุ อยู่เย็น บ้านเลขที่ ม.ชุมชนคอกช้าง ต.ทต.คอกช้าง อ. จ.ยะลา
33 นางจิ้น บุญแก้ว บ้านเลขที่ ม.ชุมชนคอกช้าง ต.ทต.คอกช้าง อ. จ.ยะลา
34 นายชูศักดิ์ อรุณรัตน์ บ้านเลขที่ ม.6 ต.คิริเขต อ. จ.ยะลา
35 นายสมชาย ช่วยชู บ้านเลขที่ ม.6 ต.คิริเขต อ. จ.ยะลา
36 นายอนันต์ บุญเวช บ้านเลขที่ ม.6 ต.คิริเขต อ. จ.ยะลา
37 นายปิยวัฒน์ ไตรสุวรรณ บ้านเลขที่ ม.6 ต.คิริเขต อ. จ.ยะลา
38 นางวิภา สรรพสิน บ้านเลขที่ ม.4 ต.คิริเขต อ. จ.ยะลา
39 นายเมธี แซ่เซีย บ้านเลขที่ ม.2 ต.คิริเขต อ. จ.ยะลา
40 นายนิเซะ นิเลาะ บ้านเลขที่ ม.2 ต.คิริเขต อ. จ.ยะลา
41 นางบูงอ แวกะจิ บ้านเลขที่ ม.2 ต.คิริเขต อ. จ.ยะลา
42 นายฮามะสะกรี ดาแม บ้านเลขที่ ม.2 ต.คิริเขต อ. จ.ยะลา
43 นางสาวคอรีเย๊าะ วานิ บ้านเลขที่ ม.2 ต.คิริเขต อ. จ.ยะลา
44 นายวิรัตน์ อินแสง บ้านเลขที่ ม.2 ต.คิริเขต อ. จ.ยะลา
45 นางสาววันดา เพชรสุริยา บ้านเลขที่ ม.2 ต.คิริเขต อ. จ.ยะลา
46 นางมารีแย บือแนปีแน บ้านเลขที่ ม.2 ต.คิริเขต อ. จ.ยะลา
47 นายอับดุลรอแม เมาะสุ บ้านเลขที่ ม.2 ต.คิริเขต อ. จ.ยะลา
48 นายชรินทร์ ไชยสุวรรณ บ้านเลขที่ ม.2 ต.คิริเขต อ. จ.ยะลา
49 นางแวมือแย หะยีดอเลาะ บ้านเลขที่ ม.2 ต.คิริเขต อ. จ.ยะลา
50 นายแวอุเซ็ง กาโฮง บ้านเลขที่ ม.2 ต.คิริเขต อ. จ.ยะลา
51 นายประยูร มอน๋อง บ้านเลขที่ ม.2 ต.คิริเขต อ. จ.ยะลา
52 นายสาการียา กาโฮง บ้านเลขที่ ม.2 ต.คิริเขต อ. จ.ยะลา
53 นางตีมือแย สะเตาะ บ้านเลขที่ ม.2 ต.คิริเขต อ. จ.ยะลา
54 นายสุนทร ไกรดำ บ้านเลขที่ ม.2 ต.คิริเขต อ. จ.ยะลา
55 นางแอเส๊าะ สาแม บ้านเลขที่ ม.2 ต.คิริเขต อ. จ.ยะลา
56 นายภาณุพงศ์ สุวรรณชาตรี บ้านเลขที่ ม.12 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา
57 นายมะรอบี สะนิ บ้านเลขที่ ม.9 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา
58 นายยามารูดิง คาร์เด บ้านเลขที่ ม.9 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา
59 นายอับดุลรอแม็ง แวกาเดร์ บ้านเลขที่ ม.8 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา
60 นายมะรอวี การี บ้านเลขที่ ม.8 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา
61 นางสาวขอบือเสาะ อาลี บ้านเลขที่ ม.8 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา
62 นายดอรอแม ดอเลาะ บ้านเลขที่ ม.8 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา
63 นางสาวเมาะ กอแจะ บ้านเลขที่ ม.8 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา
64 นายลาหริ ดอเลาะ บ้านเลขที่ ม.7 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา
65 นายรอนิง กอเนาะ บ้านเลขที่ ม.7 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา
66 นางบีเดาะ ซาลอ บ้านเลขที่ ม.6 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา
67 นางสาวฮุรียะห์ โตะโมง บ้านเลขที่ ม.6 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา
68 นายบูคอรี เจ๊ะซอ บ้านเลขที่ ม. ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา
69 นายวิทยา บุญรอด บ้านเลขที่ ม.5 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา
70 นายสมชาย ทองราช บ้านเลขที่ ม.5 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา
71 นายอับดุลอาซิ มาหามะ บ้านเลขที่ ม.3 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา
72 นางสาวดารอซะห์ มะเกะ บ้านเลขที่ ม.3 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา
73 นางสาวคมิก ก่อเกื้อ บ้านเลขที่ ม.1 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา
74 นายบือราเฮง อาแว บ้านเลขที่ ม.8 ต.บ้านแหร อ. จ.ยะลา
75 นายดอรอฮะ มีรอสมิง บ้านเลขที่ ม.8 ต.บ้านแหร อ. จ.ยะลา
76 นางอาซีหซ๊ะ ราแดง บ้านเลขที่ ม.8 ต.บ้านแหร อ. จ.ยะลา
77 นางสมพิศ ดวงแก้ว บ้านเลขที่ ม.7 ต.บ้านแหร อ. จ.ยะลา
78 นางสาวพัชรินทร์ บุญทิก บ้านเลขที่ ม.7 ต.บ้านแหร อ. จ.ยะลา
79 นายบุญนิด โสดแก้ว บ้านเลขที่ ม.7 ต.บ้านแหร อ. จ.ยะลา
80 นางมีเนาะ ยูโซะ บ้านเลขที่ ม.1 ต.บ้านแหร อ. จ.ยะลา
81 นายอาหามะรุสดี สะเตาะ บ้านเลขที่ ม.1 ต.บ้านแหร อ. จ.ยะลา
82 นายดอเลาะ ดาโอะ บ้านเลขที่ ม.4 ต.ห้วยกระทิง อ. จ.ยะลา
83 นายฮาซัน จาเงาะ บ้านเลขที่ ม.4 ต.ห้วยกระทิง อ. จ.ยะลา
84 นางคอเสาะ เจ๊ะเลาะ บ้านเลขที่ ม.3 ต.ห้วยกระทิง อ. จ.ยะลา
85 นางสาวรอมือละ มะหลี บ้านเลขที่ ม.3 ต.ห้วยกระทิง อ. จ.ยะลา
86 นายยูโซะ ตาหยง บ้านเลขที่ ม.3 ต.ห้วยกระทิง อ. จ.ยะลา
87 นางสาวกาสลีนา กอและ บ้านเลขที่ ม.3 ต.ห้วยกระทิง อ. จ.ยะลา
88 นางแซน๊ะ มะหะมะ บ้านเลขที่ ม.8 ต.กรงปินัง อ. จ.ยะลา
89 นางสาวรอซีดะห์ ดีสะเอะ บ้านเลขที่ ม.4 ต.ปุโรง อ. จ.ยะลา
90 นายมะรอพี นาวี บ้านเลขที่ ม.3 ต.ปุโรง อ. จ.ยะลา
91 นายแวกาเดร์ มะมิง บ้านเลขที่ ม.3 ต.ปุโรง อ. จ.ยะลา
92 นายอีลียะห์ บือราเฮง บ้านเลขที่ 164/2 ม.9 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
93 นางมือแย เจ๊ะหะ บ้านเลขที่ 398 ม.7 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
94 นายดือราฮิม ยาโก๊ะ บ้านเลขที่ 35/1 ม.5 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
95 นายซอมะ อาแว บ้านเลขที่ 12/2 ม.5 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
96 นายทัศน์ เสาร์พูน บ้านเลขที่ 42/1 ม.4 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
97 นางไยน๊ะ เจ๊ะแว บ้านเลขที่ 154 ม.3 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
98 นายอาซูวัน บากา บ้านเลขที่ 55/10 ม.1 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
99 นางนาสอเร๊ะ บากา บ้านเลขที่ 60 ม.9 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
100 นางอาซีย๊ะ หะยียูโซ๊ะ บ้านเลขที่ 20 ม.9 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
101 นางเจ๊ะกามาลอ ปูเต๊ะ บ้านเลขที่ 24/3 ม.9 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
102 นางปาอีซะห์ ปูเต๊ะ บ้านเลขที่ 21 ม.9 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
103 นายมะซอเร มะลี บ้านเลขที่ 26/2 ม.9 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
104 นายมุเรอะมิง สะแม บ้านเลขที่ 3 ม.9 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
105 นางสาวยาบาเรียะ อูเซ็ง บ้านเลขที่ 16 ม.6 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
106 นางสาวเจ๊ะรอซียะห์ บากา บ้านเลขที่ 55/2 ม.6 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
107 นางสาวสีตีลาเล๊าะ ปูเต๊ะ บ้านเลขที่ 45/1 ม.4 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
108 นางสาวยะอีรอมียะ ดอฆอ บ้านเลขที่ 37/2 ม.4 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
109 นางสาวอาตีกะ อาลี บ้านเลขที่ 11/4 ม.4 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
110 นายมาฮาดี อาแว บ้านเลขที่ 104/4 ม.7 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
111 นายเจ๊ะรอนิง บาโต บ้านเลขที่ 152 ม.7 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
112 นายมหามะอาซือมิง สามะ บ้านเลขที่ 88/12 ม.7 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
113 นายมาหามะซือนัน มามะ บ้านเลขที่ 39/1 ม.6 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
114 นางมาสีเตาะ มะนอ บ้านเลขที่ 67/66 ม.ชุมชน เจริญทรัพย์ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
115 นางมีเน๊าะ เจ๊ะยอ บ้านเลขที่ 9999/6 ม.ชุมชน บือเร็งใน ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
116 นางสาวนัทธมน นนธิ บ้านเลขที่ 10 ม.ชุมชน ตันหยงมะลิ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
117 นางสาวอาซือมิง มาซอ บ้านเลขที่ 46/3 ม.4 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
118 นางสาวนอรอไอนี ยูโซะ บ้านเลขที่ 66/7 ม.4 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
119 นางนูรียา บือราเฮง บ้านเลขที่ 17/1 ม.3 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
120 นางสาวสุไฮลา แมะเร๊าะ บ้านเลขที่ 136 ม.4 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
121 นางสาวรอปียะห์ เจ๊ะมะเซ็ง บ้านเลขที่ 20/2 ม.2 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
122 นายบาราฮัง กาเซ็ง บ้านเลขที่ 85/7 ม.3 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
123 นางคุ่ม แก้วเมฆ บ้านเลขที่ - ม.1 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
124 นางแอเสาะ สีรอมา บ้านเลขที่ 57 ม.1 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
125 นางสาวแอเสาะ ดอมิง บ้านเลขที่ 63/1 ม.1 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
126 นางสาวสุธิรา สาและ บ้านเลขที่ 9999/42 ม.1 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
127 นางสาวสารีปะ ฮูสะมิง บ้านเลขที่ 4 ม.1 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
128 นายแวยะปา สาและ บ้านเลขที่ 29 ม.4 ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
129 นางสาวยาวียะห์ สาแม บ้านเลขที่ 85 ม.5 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
130 นางสาวนนอาซีซะห์ เจ๊ะโซ๊ะ บ้านเลขที่ 71/3 ม.10 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
131 นายเจ๊ะลีมา และแม บ้านเลขที่ 41 ม.3 ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
132 นายอับดุลรอฮิง เซะสาแม บ้านเลขที่ 24/1 ม.4 ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
133 นายรุสลาม ติงอุเซ็ง บ้านเลขที่ 9999/21 ม.2 ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
134 นาดอหะ บาตูแน บ้านเลขที่ 18 ม.1 ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
135 นางแมะเย๊าะ ดอเลาะแม บ้านเลขที่ 32 ม.3 ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
136 นางอามีเนาะ มะมิง บ้านเลขที่ 3 ม.3 ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
137 นางสาวบีเดาะ สะมะแอ บ้านเลขที่ 84 ม.3 ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
138 นางมีเน๊าะ กาสง บ้านเลขที่ 101/1 ม.3 ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
139 นางตูแวเมาะ เจะแมง บ้านเลขที่ 98/2 ม.3 ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
140 นางตีเมาะ ซือกิ บ้านเลขที่ 9999/24 ม.1 ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
141 นายดอรอแม ยูโซ๊ะ บ้านเลขที่ 299/1 ม.10 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
142 นางสาวฮาปือเซาะ สะมะแอ บ้านเลขที่ 112 ม.9 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
143 นางซาปีน๊ะ ยา บ้านเลขที่ 230/7 ม.2 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
144 นางอามีเนาะ สาและ บ้านเลขที่ 96 ม.3 ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
145 นางสาวต่วนนะ เจ๊ะเต๊ะ บ้านเลขที่ 7/5 ม.8 บ้านบาโย ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
146 นายซือดี ดาแม บ้านเลขที่ 149/1 ม.5 ชุมชนบาโงระนะ ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
147 นายเปาซี มะยิ บ้านเลขที่ 62/4 ม.11 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
148 นางปาอีด๊ะ มะแซ บ้านเลขที่ 79/2 ม.11 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
149 นางสาวแก้ว สูขกลั้ง บ้านเลขที่ 16 ม.9 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
150 นางสาวแวสารีปะ แวสือมา บ้านเลขที่ 125 ม.9 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
151 นายนาแซ บินหะยีมะเกะ บ้านเลขที่ 44630 ม.9 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
152 นายอาเดะ เปาะจิ บ้านเลขที่ 98 ม.8 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
153 นางสาวเจ๊ะรอฮานี เจ๊ะเล๊าะ บ้านเลขที่ 141 ม.8 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
154 นางสาวสโลมา มะเร็ง บ้านเลขที่ 9999/46 ม.7 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
155 นางแอเสาะ สาแม บ้านเลขที่ 22 ม.7 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
156 นางสาวรอสนะ อาลี บ้านเลขที่ 23/4 ม.6 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
157 นางสาวซูไฮลา เจ๊ะเต๊ะ บ้านเลขที่ 95 ม.5 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
158 นางสาวรอซีม๊ะ ยูโซ๊ะ บ้านเลขที่ 15 ม.5 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
159 นางมูเน๊าะ มาน๊ะ บ้านเลขที่ 81 ม.4 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
160 นางสะปีเย๊าะ ดือเร๊ะ บ้านเลขที่ 79 ม.4 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
161 นางสาวฆาเย๊าะ สาและ บ้านเลขที่ 5/4 ม.1 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส